Македонија
    |         |         |    
Услови за употреба

За да го користите www.avoncosmetics.com.mk или друг веб сајт подржан од Авон Козметикс треба да се согласите со долунаведените услови за употреба. Ако не се согласувате со оваа политика, ве молиме да не го употребувате вебсајтот на Авон. Ние го поседуваме правото за целосна или делумна промена на условите за употреба, во било кое време и без претходна најава. Вие треба да ги проверувате роковите и условите секогаш преку вебсајтот на Авон. Ако постојано го употребувате веб сајтот на Авон тоа значи дека ќе ги примате и промените на роковите и условите.

Ограничувања во употреба

Авон вебсајтот е во сопственост и е поддржуван од Авон Козметикс. Содржината на вебсајтот на Авон е со запазени авторски права согласно македонското законодавство и исто така согласно законодавството во останатите земји. Освен за особено назначени материјали, не е дозволено копирање, репродукција, дистрибуција, публикација и издание на било каков друг начин на истите. Може да се копираат материјали за ваша лична употреба, но со некомерцијална цел. Toa e при услови да се примаат сите авторски права или сродни ограничувања, содржани во некои материјали вклучени во веб сајтот на Авон. Изменувањето и употреба на материјалите за други цели се смета за нарушување на авторските права на Авон. “Авон”, и другите трговски марки, имиња и знаци на Авон, како и логото се сопственост на Avon Products Inc. и некои филијали. Употребата на некои наши марки, брендови или некоја друга содржина од Авон вебсајтот, освен опишаното во рокови и услови е строго забрането.

Наменето за корисници

Освен ако не е поинаку назначено , материјалите кои се презентирани на сајтот се единствено за промоција на производите кои се достапни во Авон Козметикс Македонија. Авон контролира и оперира преку веб сајтот на Македонија Авон Козметикс и Велика Британија. Авон не гарантира дека материјалите содржани на овој веб сајт се достапни од други држави. Оние кои избрале да пристапуваат на овој веб сајт од друга локација, друга држава го прават тоа по своја иницијатива и одговорност соодветно со законодавството во соодветна држава.

Гаранција за квалитетот на сајтот

Веб сајтот на Авон се претставува без каква и да е гаранција за надлежност, или целосност на материјалите или достапноста на веб сајтот на Авон. Авон не гарантира достапност во секое време и дека е без грешка или дека Авон вебсајтот или сервери кои го прават достапен се без вируси и други вредности.

Линкови со и од други сајтови

Авон не е поврзан со спонзори и претставници на некои други веб сајтови. Ние категорично не носиме никаква одговорност за точноста, содржината или валидноста на информациите кои се на страниците и кои се поврзани со или од други сајтови со сајтот на Авон. Ние не можеме да гарантираме дека ќе бидете задоволни од одредени производи и услуги, порачани од Авон сајтовите, како што се сајтовите кои се управувани и поддржувани независно од нас операторите. Ние не превземаме никаква гаранција за сигурноста на информацијата, вклучително за кредитни картички и лични карти за коишто можете да бидете информирани на горенаведените сајтови.

Ограничувања на одговорноста

Во никаков случај Авон не може да биде држен под директна или индиректна , инцидентна или консеквентна штета која произлегува од употребата на Авон вебсајтот, дури и ако Авон или авторизиран служител на Авон бил предупреден за можноста за таква штета.

Обесштетување

Во случај на нарушување, некои од авторските права на веб сајтот по употребата на сајтот на Авон, ќе бидете должни да го обештетите Авон, ќе бидете должни да го обештетите Авон за направените штети, сообразно со законодавството. Ако нудите информација и материјали од сајтот на Авон и ги користите за нечесна комерцијална цел, за тоа вие ке должите обесштетување на Авон и на сите филијали и контрагенти на Авон, кои се засегнати од вашите нечесни дејствија.

Разно

Условите за употреба ќе бидат во сообразност со македонското законодавство. Вие се согласувате дека процесот кој би произлегол од или би бил поврзан со овие рокови и услови ќе биде поведен во Македонија, и ќе биде надлежен на соодветната јуриздикција. Промените во условите за употреба би можеле да се воведат само во согласност на двете страни.