Македонија
    |         |         |    

ОПШТИ УСЛОВИ

Со овие Општи услови се уредуваат условите под кои вие може да го користите веб сајтот https://www.avoncosmetics.com.mk („Веб сајтот“) со којшто управува Друштвото за промет и услуги АВОН КОЗМЕТИКС ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Кукушка бр.8, 1000 Скопје, Република Северна Македонија („Авон“).

Со овие Општи услови, исто така, се уредуваат основните услови под кои Авон соработува со лицата кои имаат стекнато статус на Независните Авон претставници.

А. Општи услови за користење на Веб Сајтот

А.1 Основни одредби

Со вашето користење на Веб Сајтот, вие се согласувате со овие Општи услови. Ако не се согласувате со овие Општи услови, ве молиме да не го користите Веб Сајтот.

Авон го задржува правото во целост или делумно да ги измени овие Општи услови во секое време и без претходна најава. Вие треба да ги проверувате овие Општи услови секогаш кога пристапувате на Веб Сајтот. Доколку продолжите да го користите Веб сајтот, тоа значи дека ги прифаќате и изменетите Општи услови.

А.2. Ограничувања во користењето на Веб Сајтот

Содржините објавени на Веб Сајтот подлежат на заштита на авторските права. Освен каде што е изречно наведено поинаку, не е дозволено копирање, репродукција, дистрибуција, публикација и користење на било каков друг начин на содржините. Може да се копираат материјали за ваша лична употреба, но само за некомерцијални цели и со уважување на применливите авторски права. Менувањето и користењето на содржини за други цели се смета за повреда на авторските права на Авон. “Avon”, и другите трговски марки, имиња и знаци на Авон, како и логото се сопственост на Avon Products Inc. и/или негови поврзани друштва. Користењето на некои наши трговски марки, брендови или некоја друга содржина од Веб Сајтот, на начин спротивен со овие Општи услови е строго забрането.

А.3. Наменето за корисници од Република Северна Македонија

Освен ако не е поинаку назначено, содржините кои се презентирани на Веб Сајтот се единствено за промоција на производите на Авон во Република Северна Македонија. Авон не гарантира дека до содржаните на овој Веб Сајтот ќе може да се пристапи од други држави. Оние кои избрале да пристапуваат на овој Веб Сајт од друга локација, друга држава го прават тоа по своја иницијатива и одговорност соодветно со законодавството во соодветна држава.

А.4. Гаранција за квалитетот на Веб Сајтот

Авон го обезбедува Веб Сајтот без каква и да е гаранција за точноста и целосноста на материјалите објавени на Веб Сајтот и за нивната достапност на Веб Сајтот. Авон не гарантира дека Веб Сајтот ќе биде достапен во секое време и дека ќе биде без грешки, ниту гарантира дека Веб Сајтот и серверите преку кои се обезбедува се слободни од вируси и слично.

А.5. Линкови кон и од други веб сајтови

Авон не гарантира и не одговара за содржината, точноста и валидноста на информациите кои се објавени на други веб сајтови кон кои упатува Веб Сајтот или кои упатуваат на Веб Сајтот. Авон не гарантира дека ќе бидете задоволни од производите и услугите на таквите веб сајтови. Авон не гарантира за сигурноста на какви било податоци и информации, вклучително податоци од кредитни картички и лични карти, коишто може да ги споделувате со таквите веб сајтови.

А.6 Ограничувања на одговорноста

Во најголемата мера дозволена со применливите закони, Авон во ниеден случај нема да биде одговорен за директна или индиректна штета која произлегува од користењето на Веб Сајтот, дури и во случај Авон или овластен претставник на Авон да бил предупреден за можноста за таква штета.

А.7 Обесштетување

Во случај на повреда на правата на интелектуална сопственост на содржините и материјалите објавени на Веб Сајтот, ќе бидете должни да ја надоместите штетата што ќе ја претрпи Авон или друг носител на правата на интелектуална сопственост.

Ако користите информации и материјали од Веб Сајтот за нечесни комерцијални цели, вклучително и за нелојална конкуренција ќе бидете должни да ја надоместите штетата што ќе ја претрпат од тоа Авон и други засегнати страни.

Б. Општи услови за соработка со Независни Авон претставници

Б.1 Независни Aвон претставници

Aвон им нуди на своите независни соработници, со кои има склучено договор, можност за купување и/или продажба на своите производи (во понатамошниот текст: „Независен Aвон претставник“ или „Претставник“). Претставниците не се вработени во Aвон.

Б.2 Услови за соработка

Статус на Претставникот.

1.Односите меѓу Претставникот и Aвон се односи меѓу трговец и краен клиент.

Цени и Попусти.

2.Претставникот ќе добие попуст на препорачаните цени на мало за производите на Aвон. Деталите за попустите ќе му се претстават на Претставникот одделно.

3.Препорачани цени се цените дадени во брошурата.

Нарачки.

4. Aвон не е должен да прими порачка направена од Претставник, во случај кога плаќањето на порачаните производи пред тоа не е извршено навреме.

5. Aвон нуди систем за кредитирање за одредување на ниво на кредит на Претставникот. Во одредени случаи може да се бара депозит пред примањето на одредена порачка.

6.Плаќањето на фактурите за купените производи од Aвон се остварува со приложена уплатница на банкарска сметка дадена од Aвон. Тоа треба да биде извршено во рок кој е дадена фактурата. Сите банкарски провизии и надоместоци поврзани со тоа плаќање ќе бидат на товар на Претставникот.

7.При задоцнето плаќање по фактура за купени производи од страна на Претставникот, Aвон го задржува правото еднострано да го прекине работењето на Претставникот и да наложи договорна камата која е определена во општите услови за работењето на Aвон.

Враќање на производи.

8.Ако Претставникот сака да врати некој купен производ под гаранција, Aвон ќе го врати износот кој тој го платил за производот или ќе даде можност за замена на производот со друг по процедура која е одредена од Aвон. Во тој случај, производот треба да се врати во рок кој е одреден од Aвон.

Промени во цените и попусти.

9. Aвон го задржува правото по своја процена да ги промени цените на производите дадени во брошурата, како и другите надоместоци и попусти. Претставникот ќе биде навремено известен за секоја таква промена.

Останати услови.

10.Претставникот не смее да се претставува како вработен или раководно лице во Aвон, ниту како лице овластено да го обврзува договорно Aвон или да прима било какви должности во име на Aвон.

11.Правата и обврските како Претставник не можат да се пренесат на трети лица.

12. Aвон не прифаќа никакви други должности, надвор од споменатите во овој документ или посочени во официјални документи на Aвон.

13.Во случај Претставникот да сака да ја прекине својата работа, тој е должен писмено да го извести Зоналниот менаџер една кампања пред тоа.

14.Претставникот треба да се придржува кон стандардите за работа кои се опишани во Прирачникот за Претставници.

15.Претставникот изјавува дека е запознаен со даночните прописи и прописите за задолжително социјално осигурување во Република Северна Македонија и дека стриктно ќе ги извршува сите должности кои произлегуваат од истите.

16.Во моментот на регистрација Претставникот треба да покаже лична карта која по проверка на податоците му се враќа (само доколку одлучите да купувате производи на фактура).

17.Претставникот мора да има навршени 18 години.

18.По исклучок, Претставник може да биде и лице со навршени 16 или 17 години во согласност со важечките закони на Република Северна Македонија. Покрај редовната документација за зачленување на полнолетните лица, Претставникот со 16 или 17 години треба да достави потпишан формулар за согласност од родителите/старателите. За Претставниците со 16 или 17 години важат условите за плаќање при испорака на пратките.

19.Заштита на лични податоци

Во врска со обработката на лични податоци на Претставниците од страна на Авон, се применува Изјавата за приватност, објавена на Веб Сајтот.

В) Меродавно право и решавање на спорови

На овие Општи услови се применуваат важечките закони на Република Северна Македонија. Во случај на спор, надлежен за решавање на спорот ќе биде надлежниот граѓански суд во Република Северна Македонија.

Последно ажурирано на: 29.03.2022 година